අපේ ගෙදර දඟකාරී

සමනලයෙක් වගෙ අහිංසකයි
මලක් වගේ හැඩයි කදිමයි
චූටි නංගිව දකින කවුරුත් කියන්නේ එහෙමයි…
එයාගේ දඟ වැඩ දන්නේ ගෙදර අය විතරයි

අම්මගේ සාරියක් ඇඳන්
පාසැලක් දමයි තනියෙන්
වැඩ නොකර දඟ කරන ලමයින්ට හරි සැරයි ඈ නම්

මගේ කාඹරයට රිංගාලා
පොත් සියල්ලම ඇද දමලා
අකුරු ලියනව කියා සිතලා කුරුටු ගා දමලා
අහිංසක ලෙස හිනා වෙන්නේ ටිකිරි දත් පෙන්නා

අම්මගෙන් ගුටියක් වැදුනොත්
තාත්තා පොඩ්ඩක් සැර උනොතින්
අඬාගෙන විත් තුරුළු වෙයි මට පුංචි දඟකාරී

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s