වීසි කලෙමි හදේ තිබුනු ආදරයයි..කරුණාවයි…කාටවත් නොදී..

Kurullanta

Advertisements