වීසි කලෙමි හදේ තිබුනු ආදරයයි..කරුණාවයි…කාටවත් නොදී..

Kurullanta

Advertisements

How True…

සඳක් නැතිදා අහස් තලයට තරුව වේ සැනසුම්…..

පුන් පොහෝදා එවන් තරුවම ලබන්නේ ගැරහුම්…..