සිරිත් මල්දම 25 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

දෙ ගුරුන් ඉදිරියේ
උසක නොයිඳිනු සරියේ
එන සඳ ඉදිරියේ
නැගිට වැඳලා සිටිනු සරියේ

සිරිත් මල්දම 24 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

දෙමව්පිය කී යම්
වැඩක් ඇත හොත් කළ යම්
අත් නොහැර කර පෙම්
කරනු යහපති නොකර මැළිකම්