සිරිත් මල්දම 25 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

දෙ ගුරුන් ඉදිරියේ
උසක නොයිඳිනු සරියේ
එන සඳ ඉදිරියේ
නැගිට වැඳලා සිටිනු සරියේ

Advertisements