සිරිත් මල්දම 18 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

ලබන තුරු දස මස
දුකින දැරුවත් දරු කුස
දකින තුරු තම ඇස
කලණ මව්වරු වෙසෙත් සැප ලෙස

සිරිත් මල්දම 17 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

නොයෙක් කරදර විඳ
සැපක් ගැනුමට නොම හිඳ
දුකක් දැරු හැම සඳ
මවක් වැනි වෙන මෙලොව කවරෙද