වින්දනය.. – සම්මත සිතිවිලිවල අසම්මතය

satisfaction