අළු මතින් නැගිටපන් පුංචි කිරිල්ලී..

පියාපත් විදහා

ඉගිලියන් පුංචි කිරිල්ලී

සිඳ දැමූ තටු පොඩි

යලිත් දළු ලා එන්නේ..

ඉගිලියන් පුංචි කිරිල්ලී

අත්තටූ සවි වැඩෙයි..

වෙර දරා නැගිට

වැකි දූලි පිසලා

යුගත් විහිදා ඉගිල්ලීයන්

පුංචි කිරිල්ලී

අහස් ගඟ දුර නෑ..

තාරුකා කෝඩයට අත්ල පෑ

දැවී ගිය අළු මතින්

නැගිටපන් පුංචි කිරිල්ලී

ගයාපන් නුඹේ ගීතය